четвъртък, август 09, 2018

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕПОКАНА


За публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


На основание чл.15,ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.66, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинската администрация кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян. Предназначението на този дълг е рефинансиране на съществуващ дълг.

През 2010 г., след направена процедура по реда на Закона за обществените поръчки се сключи договор за банков дългосрочен  кредит с Общинска Банка АД  № ТОТ 044/25.10.2010 г., в размер на 4 000 000 лв., предназначен за финансиране на разходи по проекти с осигурено финансиране от Европейските фондове до получаване на междинни и окончателни плащания  и на собствено участие /недопустими за финансиране от ЕС разходи/. Кредитът бе договорен със срок за погасяване - 20.10.2020 г. и  при значително благоприятни за това време условия: фиксиран  лихвен процент - 4,9 %, без други такси и комисионни, в.т.ч. и без такса за предварително погасяване.

През  последните години, след  промени на банковия пазар се отчита значително  намаляване на лихвения процент по кредитите. Целта на новия дългосрочен заем е договаряне на по-ниска цена на обслужване на кредита и по-добро управление на публичния ресурс.Предвижда се новият заем да е със следните параметри :

Размер - до  1 200 000 лв., представляващ остатъка от главницата по съществуващия заем;

Срок за погасяване  - 24 месеца;

Обезпечение: - настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени приходи, съгл.чл.45 ал.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Обслужването на кредита ще е за сметка на собствените приходи по   бюджета на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.08.2018 г. от 17,00 часа в Информационно-Културен Център гр.Троян.С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Руслана Попсавова бутон за споделяне

Няма коментари: